Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Μελέτη master plan και προετοιμασία φακέλου χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου Κιάτου

Αυτό το έγγραφο (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ) μεταξύ του Δήμαρχου Σικυωνίων, και προέδρου του λιμενικού ταμείου  κ. Σπύρου Σταματόπουλου και της κυρίας Καλλιρρόης  Πυρπύλη μοιράζει τρεις μέρες τώρα ο πρώην πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Σικυωνίων κ. Μενούνος Σωτήρης.

Ο εν λόγο κύριος μιλά για το ξεπούλημα του λιμανιού και της λιμενικής ζώνης του Κιάτου, εάν δεν κάνω λάθος αυτός ξεκίνησε την διαδικασία για να αλλάξει χρήση το λιμάνι από εμπορικό σε τουριστικό τον Δεκέμβριο του 2013 αναθέτοντας στο πανεπιστήμιο Πατρών την μελέτη. 

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η αλλαγή χρήσης του λιμανιού αλλά η αλλαγή του προέδρου του λιμενικού ταμείου, Σπύρο δική σου επιλογή ήταν ο Μενούνος που τώρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε εκθέσει. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 836/31-12-2014

ΤΙΤΛΟΣ: «Μελέτη master plan και προετοιμασία φακέλου χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στο Κιάτο σήμερα την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη, οι υπογεγραμμένοι:
α) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με Α.Φ.Μ. 997636406 (ΔΟΥ Κορίνθου) νομίμως
εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο Σικυωνίων, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, ως εργοδότης και η
β) Καλλιρρόη Γ. Πυρπύλη, Πολ. Μηχανικός κάτοχος πτυχίου μελετητή με α. μ. -24655- Α΄ τάξεως στην κατηγορία 1 (Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες), με έδρα Ελ. Βενιζέλου 2, Αθήνα, ΑΦΜ 118082682 Δ.Ο.Υ. Χολαργού - Αγ. Παρασκευής, η οποία στο εξής καλείται «Ανάδοχος» ή «Μελετητής»,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων".
2. Το άρθρο 209 του ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114 /06) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.
3. Το Π.Δ. 798/78 και την με αριθ. πρωτ. Δ17γ/02/24/ΦΝ439.6/17-2-2014 εγκύκλιο 4/2014 του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ περί ορίων προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών.
4. Το άρθρο 2 του Π.Δ.28/80.
5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, χρήσεως 2014.
6. Την με αριθ. 39/2014 Π.Α.Υ. περί δέσμευσης πίστωσης ποσού 16.974,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-
7413.007 με τίτλο «Μελέτη master plan και προετοιμασία φακέλου χωροθέτησης τουριστικού
καταφυγίου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ.-Δ.Λ.Τ.Σ.
7. Την με αριθ. 104/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ περί απ΄ ευθείας ανάθεση της
μελέτης με τίτλο «Μελέτη master plan και προετοιμασία φακέλου χωροθέτησης τουριστικού
καταφυγίου», ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 16.974,00 € του Κ.Α. 30-7413.007 του
προϋπολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ.-Δ.Λ.Τ.Σ.
8. Την με αριθ. πρωτ. 705/2014 προσφορά της κας Καλλιρρόης Γ. Πυρπύλη για την εκπόνηση της μελέτης
με τίτλο «Μελέτη master plan και προετοιμασία φακέλου χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου».

Α ν α θ έ τ ε ι:
Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη master plan και προετοιμασία φακέλου χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου» .ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην μελέτη «Μελέτη master plan και προετοιμασία φακέλου χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου». Συγκεκριμένα πρόκειται για την εκπόνηση σχεδίου (Master plan- Ρυμοτομικό) γενικής διάταξης έργων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των δύο καταφυγίων για τη χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμένα Κιάτου καθώς και για προετοιμασία πλήρους φακέλου, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα χωροθέτησης προς τη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (διαγράμματα, σχέδια γενικής διάταξης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, σχεδίων χρήσεως γης και όρων δόμησης, τεχνικής έκθεσης μετά
εναλλακτικών λύσεων με βάσει τις διαστάσεις και τον τύπο των εξυπηρετούμενων σκαφών, σύνταξη τεχνικής-λιμενικής προκαταρκτικής και χωροταξικής θεώρησης με αντίστοιχη προσεγγιστική προμέτρηση και προεκτίμηση δαπανών κτλ) .

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι διατάξεις του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων".
2. Το άρθρο 209 του ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114 /06) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.
3. Το Π.Δ. 798/78 και η με αριθ. πρωτ. Δ17γ/02/24/ΦΝ439.6/17-2-2014 εγκύκλιος 4/2014 του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ περί ορίων προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και το άρθρο 2 του Π.Δ.28/80.
4. Οι διατάξεις του Ν.2160/1993, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης θα υποβάλει σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή όλα τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία έγγραφα – σχέδια και ότι άλλο απαιτείται για τη χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμένα Κιάτου ως εξής :

(α) Γενικό Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.
(β) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και κατασκευών, στο οποίο θα εμφαίνονται, η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης, οι θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, η έκταση της περίφραξης κ.λπ..
(δ) Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα αυτών.
(ε) Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης.
(στ)Προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή αιτήματος χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμένα Κιάτου προς τη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού.
Επιπλέον ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να έχει την εποπτεία της μελέτης κατά την υποβολή της στην αρμόδια Δ/νση για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και την μέριμνα για την τροποποίηση και την προσαρμογή της μελέτης, όπως αυτό απαιτηθεί προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Η Υποβολή της Μελέτης για τον έλεγχο γίνεται σε μία σειρά εκτυπωμένη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (επεξεργάσιμη), βάσει των οποίων γίνονται οι τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις του Εργοδότη. Μετά τον έλεγχο, το αντίτυπο διορθωμένο επιστρέφεται στο Ανάδοχο.
2. Η μελέτη στη τελική της μετά τις διορθώσεις μορφή, υποβάλλεται εκ νέου σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (επεξεργάσιμη).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συλλέξει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση της μελέτης και Εργοδότης οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Η μελέτη υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων η οποία θα είναι και η υπεύθυνη Υπηρεσία. Η επίβλεψη θα ασκείται από τον επιβλέποντα Μηχανικό που θα ορισθεί. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επίβλεψης και να ενημερώνει για την πορεία των εργασιών.
2. Σε περίπτωση διόρθωσης του κειμένου ή των σχεδίων της Μελέτης από τον Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να διορθώσει όλα τα αντίτυπα της μελέτης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου προς τις διορθώσεις του Εργοδότη, ο Ανάδοχος και πάλι υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Εργοδότη, επισημαίνει όμως και αιτιολογεί τη διαφωνία του με έγγραφο και σχετική επισήμανση στη Μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3316/05.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η συνολική αμοιβή του αναδόχου συμφωνείται στο κατά αποκοπή ποσόν των 13.800,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 23% για την κατηγορία μελέτης 1 (Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες) και αποτελεί την τελική και πλήρη αμοιβή.
 Το ποσό της αμοιβής δεν υπερβαίνει το 30% του μέγιστου ορίου αμοιβής της Α΄ τάξης πτυχίου της κατηγορίας της παραπάνω μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3316/05.
2. Οι πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει την ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ανάδοχο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις για ποινικές ρήτρες του ν. 3316/05.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε ένσταση, αίτηση θεραπείας καθώς και δικαστική επίλυση των διαφορών του Εργοδότη και του Αναδόχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν 3316/05.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1 Για την υποβολή της μελέτης ορίζεται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της παρούσας.
2. Για την τήρηση των όρων της σύμβασης και την καλή εκτέλεση εκπόνησης της μελέτης o μελετητής κατέθεσε την αριθ. 1659871 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 690,00€ .


Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (04) αντίτυπα εκ των οποίων έλαβε ένα (01) ο ανάδοχος και τρία (03) έλαβε το Ν.Π.Δ.Δ.-Δ.Λ.Τ.Σ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Σ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Καλλιρρόη Γ. Πυρπύλη
15SYMV002525666 2015-01-14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Θέματα για ανάρτηση >>> Kiato.press@gmail.com

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών του ιστολογίου μας, αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο.