Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Γιατί ο Σικυώνιος πολίτης να πληρώνει τον δικηγόρο του πρώην προέδρου του λιμενικού ταμείου για ψευδή αναφορά σε αρχή

Γιατί ο Σικυώνιος πολίτης να πληρώνει τον δικηγόρο του πρώην προέδρου του λιμενικού ταμείου για ψευδή αναφορά σε αρχή  http://korinthiannews.gr/?p=118592 

Αναρτημένο στη diavgeia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5/4-4-2014 συνεδρίασης του ∆/κού Συµβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 43/2014

Περί: Περί ορισµού δικηγόρου.

Στο Κιάτο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4η
 του µηνός Απριλίου έτους 2014 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σικυωνίων ∆ήµου Σικυωνίων ύστερα από την αριθ. 272/31-3-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα µέλη του.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθηκαν
παρόντα επτά (7) ήτοι:
 Παρόντα Απόντα
1) Σταµατόπουλος Σπυρίδων, Πρόεδρος 1) Λύρας Χρήστος, Μέλος
2) Ζάρκος ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος 2) Καραβάς Ανδρέας, »
3) Χρυσικός Παύλος, Μέλος
4) Μενούνος Σωτήριος, »
5) Χατούπης Νικόλαος, »
6) Θελερίτης Παναγιώτης Αν. Μέλος
7) Υψηλάντης ∆ηµήτριος »
Ο κ. Μενούνος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του ∆ήµου
κα Γεωργία Γκαβάγια.
Θέµα 12ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης ως ανωτέρω έθεσε υπόψη των µελών την από 12/3/2014 αίτηση του κ. Μενούνου
Σωτήριου, ο οποίος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών και ανταλλαγή απόψεων και στη συνέχεια
ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Θελερίτης Παναγιώτης: Όχι, γιατί δεν έγινε ανάλυση των δεδοµένων.
Χατούπης Νικόλαος: Ψηφίζω λευκό.
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω αναφερόµενα, την από 12/3/2014 αίτηση, τις
διατάξεις του αρθρ. 244 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την πίστωση του ΚΑΕ 00-6111, την
ΠΑΥ 1/2014 και µετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(µε µία ψήφο κατά, του κ. Θελερίτη Παναγιώτη, µία λευκή ψήφο, του κ. Χατούπη Νικόλαου και
απέχοντος του κ. Μενούνου Σωτήριου)
Α.- Αναγνωρίζει πως για τις ανάγκες νοµικής στήριξης αναφορικά µε την προκαταρκτική
εξέταση που έχει διαταχθεί σε βάρος του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, κατά
παραγγελία της κας Εισαγγελέως, χρειάζονται κατ΄ ελάχιστο 5 ώρες εργασίας και λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τΑ/27-9-2013) «Κώδικας δικηγόρων» η
αµοιβή του διορισθέντα δικηγόρου για τις ως άνω ενέργειές του ανέρχονται στο ποσό των
400,00€ πλέον Φ.Π.Α. (δηλαδή 5 ώρες Χ 80,00 €= 400,00).
Β. - Ορίζει ως πληρεξούσιο ∆ικηγόρο τον κ. Γεώργιο – Αλέξανδρο Λιάκη, δικηγόρο στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου, προκειµένου να προβεί στις παραπάνω ενέργειες έναντι ποσού 400,00 €
πλέον του ΦΠΑ, το οποίο θεωρεί εύλογο.
ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΛΩ5-ΜΒΒ

Γ.- Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00-6111 «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού έτους 2014.
∆.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 492,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σε βάρος
του Κ.Α. εξόδων 00-6111 «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», που βαρύνει τον
προϋπολογισµό τρέχοντος έτους. Το ποσό θα διατεθεί βάσει νοµίµων δικαιολογητικών για το
σκοπό που προορίζεται.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Τα µέλη
Ακριβές απόσπασµα
Κιάτο 7/4/2014
Ο Πρόεδρος του ∆/κού Συµβουλίου


Σπυρίδων Σταµατόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Θέματα για ανάρτηση >>> Kiato.press@gmail.com

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών του ιστολογίου μας, αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο.